Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Genmab A/S

PDF

Selskabsmeddelelse

  • Genmab A/S afholder generalforsamling den 28. marts 2017

København, Danmark, 27. februar 2017 — Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 14.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen:

(a) Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen.

(b) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017.

(c) Ændring af § 5 i Selskabets vedtægter om bemyndigelse til udstedelse af warrants (tegningsoptioner).

(d) Indsættelse af ny § 17 i Selskabets vedtægter om sprog for selskabsmeddelelser. 

7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent.

8. Eventuelt.  
 

Fuldstændige forslag

Ad. dagsordenens pkt. 1:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

 

Ad. dagsordenens pkt. 2:

Det foreslås, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

 

Ad. dagsordenens pkt. 3:

Det foreslås, at overskuddet for regnskabsåret 2016 på DKK 1.331 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

 

Ad. dagsordenens pkt. 4:

I henhold til vedtægternes § 12 vælges medlemmer til Selskabets bestyrelse for perioder på ét år. Valgperioden for Mats Pettersson, Anders Gersel Pedersen, Pernille Erenbjerg, Burton G. Malkiel og Paolo Paoletti udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mats Pettersson, Anders Gersel Pedersen, Pernille Erenbjerg og Paolo Paoletti for en etårig periode. Burton G. Malkiel genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Rolf Hoffmann og Deirdre P. Connelly vælges som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse for en etårig periode, således at bestyrelsen kommer til at bestå af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.   

Om Mats Pettersson, B.Sc.
Svensk, 71, mand
Bestyrelsesformand (uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Formand for Nominerings- og Corporate Governance-komitéen og medlem af Revisionskomitéen og Vederlagskomitéen.
Valgt første gang i 2013, nuværende valgperiode udløber i 2017.
Særlige kompetencer
Stor erfaring fra internationale forskningsbaserede biotek- og medicinalvirksomheder. Grundlægger og CEO i SOBI AB. Ansvarlig for en række vidtgående forretningsudviklingsaftaler og medlem af forskellige direktionsudvalg hos Pharmacia.
Nuværende bestyrelsesposter
Medlem: Magle Chemoswed AB.

Om Anders Gersel Pedersen, M.D., ph.d.
Dansk, 65, mand
Næstformand (ikke-uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Formand for Vederlagskomitéen og medlem af Nominerings- og Corporate Governance-komitéen.
Valgt første gang i 2003, nuværende valgperiode udløber i 2017.
Særlige kompetencer
Erfaring med virksomhedsledelse inden for den farmaceutiske industri, herunder ekspertise inden for klinisk forskning, udvikling, regulatoriske forhold og product life cycle-management.
Nuværende stilling, herunder ledelsesposter
Executive Vice President, Research & Development hos H. Lundbeck A/S.
Nuværende bestyrelsesposter
Medlem: ALK-Abelló A/S.
Næstformand: Bavarian Nordic A/S.

Om Pernille Erenbjerg
Dansk, 49, kvinde
Bestyrelsesmedlem (uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Formand for Revisionskomitéen og medlem af Nominerings- og Corporate Governance-komitéen.
Valgt første gang i 2015, nuværende valgperiode udløber i 2017.
Særlige kompetencer
Direktionserfaring og bred erhvervserfaring fra telekommunikationsbranchen. Bred baggrund inden for økonomi, herunder særligt aktiemarkederne samt aktie- og obligationsinvestorer. Baggrund som statsautoriseret revisor. Ansvarlig for omfattende omstruktureringer i komplekse organisationer, herunder fusioner og opkøb.
Nuværende stilling, herunder ledelsesposter
Koncernchef og President hos TDC A/S.
Nuværende bestyrelsesposter
Medlem: DFDS A/S.
Formand for revisionskomité: DFDS A/S.

Om Paolo Paoletti, M.D.
Italiensk (amerikansk statsborger), 66, mand
Bestyrelsesmedlem (uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Medlem af Vederlagskomitéen.
Valgt første gang i 2015, nuværende valgperiode udløber i 2017.
Særlige kompetencer
Stor erfaring inden for forskning, udvikling og kommercialisering i medicinalindustrien. Har stået for indlevering med efterfølgende godkendelse af ansøgninger om nye cancerlægemidler og nye indikationer i USA og Europa. Ansvarlig for syv nye lægemidler til cancerpatienter i løbet af sine 10 år hos GlaxoSmithKline og ét nyt cancerlægemiddel under sin ansættelse hos Eli Lilly.
Nuværende stilling, herunder ledelsesposter

Fungerende administrerende direktør hos GammaDelta Therapeutics.
Nuværende bestyrelsesposter
Formand: PsiOxus Therapeutics Limited.
Medlem: FORMA Therapeutics, Inc. and NuCana BioMed Limited.

Om Rolf Hoffmann
Tysk, 57, mand
Uafhængig
Særlige kompetencer
Stor international ledelseserfaring med ekspertise i at skabe og optimere kommercielle muligheder på globale markeder. Yderligere ekspertise i P&L management, ledelse og corporate integrity agreement management, compliance og organisatorisk effektivitet. Over 20 års erfaring i den internationale farmaceutiske og bioteknologiske industri hos Eli Lilly and Company og Amgen, Inc.
Nuværende stilling, herunder ledelsesposter
Adjunct Professor of Strategy and Entrepreneurship ved University of North Carolina Business School.
Nuværende bestyrelsesposter
Medlem: STADA Arzneimittel AG og Trigemina, Inc.

Om Deirdre P. Connelly
Amerikansk, 55, kvinde
Uafhængig
Særlige kompetencer
Mere end 30 års ledelseserfaring og stor erfaring inden for virksomhedsledelse som bestyrelsesmedlem. Omfattende erfaring med business turnaround, corporate culture transformation, produktlancering og talentudvikling. Har stået for lancering af mere end 20 nye lægemidler. Forhenværende President, North America Pharmaceuticals for GlaxoSmithKline.
Nuværende bestyrelsesposter
Medlem: Macy's Inc. og Lincoln National Corporation.

Såfremt Deirdre P. Connelly vælges af generalforsamling, vil Selskabets målsætning om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være opfyldt.

 

Ad. dagsordenens pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som Selskabets valgte revisor i overensstemmelse med revisionskomitéens indstilling. Revisionskomitéen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, der begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 

 

Ad. dagsordenens pkt. 6 (a):

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion ændres, således at det præciseres, at et nyt medlem af direktionen i forbindelse med tiltrædelse kan modtage en sign-on betaling underlagt visse claw back bestemmelser.

Det foreslås endvidere, at internationale, og særligt US baserede, medlemmer af direktionen, i ekstraordinære tilfælde, hvert år kan tildeles betingede aktier ("restricted stock units") og/eller warrants (tegningsoptioner) svarende til en værdi (på tildelingstidspunktet) på op til fire (4) gange den årlige grundløn beregnet før eventuelle pensionsbidrag og bonusbetalinger i tildelingsåret. Værdien (på tildelingstidspunktet) af den årlige tildeling vil dog ikke kunne overstige kr. 25 millioner. Hensigten med ændringsforslaget er at sikre, at fremtidige, og særligt US baserede, medlemmer af direktionen kan tilbydes en konkurrencedygtig lønpakke. Det er Selskabets overbevisning, at det er vigtigt for Selskabets fortsatte succes, at Selskabet fremover kan tiltrække og fastholde medlemmer af direktionen fra en international pulje.

Det foreslås derudover, at retningslinjerne ændres, således at medlemmer af direktionen kan tildeles betingede aktier ("restricted stock units") eller en kombination af betingede aktier ("restricted stock units") og warrants (tegningsoptioner). Såfremt medlemmer af direktionen tildeles en kombination af betingede aktier ("restricted stock units") og warrants (tegningsoptioner), kan den forholdsmæssige værdi af warrants (tegningsoptioner) ikke udgøre mere end 50 % af den samlede værdi (på tildelingstidspunktet).

Desuden foreslås det, at retningslinjerne ændres, således at betingede aktier ("restricted stock units") tildelt nye bestyrelsesmedlemmer ved udnævnelsen ikke længere kan overstige en værdi (på tildelingstidspunktet) på fire (4) gange det årlige basishonorar. Som følge heraf vil den maksimale værdi (på tildelingstidspunktet) af betingede aktier ("restricted stock units"), som nye bestyrelsesmedlemmer kan tildeles ved udnævnelsen, svare til op til fire (4) gange det årlige basishonorar. 

Det foreslås derudover, at den forholdsmæssige værdi (på tildelingstidspunktet) af betingede aktier ("restricted stock units"), som et bestyrelsesmedlem kan tildeles på årlig basis, reduceres. Som følge heraf vil den maksimale værdi (i kr.) af betingede aktier ("restricted stock units"), som bestyrelsesmedlemmer kan tildeles på årlig basis, blive reduceret uagtet den foreslåede forøgelse af det faste årlige basishonorar for bestyrelsesmedlemmer under pkt. 6(b).

Endvidere foreslås det, at retningslinjerne ændres, således at modningen af betingede aktier ("restricted stock units") og warrants (tegningsoptioner) tildelt medlemmer af direktionen kan være underlagt opfyldelse af fremadrettede performance-kriterier fastsat af bestyrelsen. Modningen af betingede aktier ("restricted stock units") tildelt medlemmer af bestyrelsen kan derimod ikke være underlagt opfyldelse af fremadrettede performance-kriterier.

Desuden foreslås det, at retningslinjerne ændres således at warrants (tegningsoptioner) tildelt medlemmer af direktionen modner tre år efter tildelingsdatoen i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse. Bestyrelsen vil implementere dette via en efterfølgende generel ændring af Selskabets warrantprogram, således at alle warrants, der tildeles efter vedtagelsen af dette forslag, modner tre år efter tildelingsdatoen.

Retningslinjerne har derudover været genstand for en generel ajourføring samt redaktionelle ændringer med det formål at gøre retningslinjerne mere læsevenlige. Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion vil fremadrettet være indeholdt i Selskabets Remuneration Principles.

 

Ad. dagsordenens pkt. 6 (b):

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmers basishonorar forhøjes fra kr. 375.000 til kr. 400.000, samt at næstformanden honoreres med to gange det forhøjede basishonorar, og formanden honoreres med tre gange det forhøjede basishonorar. Derudover stilles der forslag om, at tillægget for medlemskab af bestyrelseskomitéerne forhøjes fra op til kr. 75.000 per medlemskab til op til kr. 100.000 per medlemskab, samt at komiteformanden honoreres med et tillæg på op til kr. 150.000. Endvidere foreslås det, at honoraret per komitémøde forhøjes fra kr. 9.000 per komitémøde til kr. 10.000 per komitémøde. Bestyrelsen planlægger at etablere en videnskabelig komité, hvor honoreringen vil ligge inden for rammerne af de foreslåede komitéhonorarer. Bestyrelsesmedlemmer honoreres derudover med aktiebaserede instrumenter i form af betingede aktier ("restricted stock units") inden for de rammer, der er beskrevet og vedtaget i Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. 

 

Ad. dagsordenens pkt. 6 (c):

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5 ændres, således at bestyrelsen bemyndiges til at udstede yderligere 500.000 warrants (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt 500.000 aktier i Selskabet. Med denne bemyndigelse til at udstede yderligere 500.000 warrants holdes den potentielle udvanding (medregnet de udestående warrants og den samlede uudnyttede del af den eksisterende bemyndigelse) på under 5 % af aktiekapitalen.

Det foreslås endvidere, at § 5 ændres, således at bestyrelsen ikke længere har ret til at udstede warrants til medlemmer af Selskabets bestyrelse og konsulenter i Selskabet samt dets datterselskaber. Denne ændring vil afstemme ordlyden af § 5 med Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, hvoraf det følger, at medlemmer af bestyrelsen alene kan få tildelt betingede aktier ("restricted stock units").

Det foreslås derudover, at det præciseres, at bestyrelsens bemyndigelser giver bestyrelsen ret til at udstede warrants til blandt andet medarbejdere i Selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Denne ændring skyldes, at Genmab B.V. nu er et helejet datterselskab af Genmab Holding B.V. 

Forslaget betyder, at vedtægternes § 5 ændres til følgende:

"§ 5

Ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt 250.000 kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt 250.000 kr. Bestyrelsen har udstedt 250.000 warrants samt genudstedt 42.375 warrants under denne bemyndigelse. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 25. april 2017.

Endvidere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 17. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt 600.000 kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt 600.000 kr. Bestyrelsen har udstedt 600.000 warrants samt genudstedt 15.250 warrants under denne bemyndigelse. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 17. april 2018.

Yderligere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 9. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt 500.000 kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt 500.000 kr. Bestyrelsen har udstedt 406.166 warrants samt genudstedt 4.775 warrants under denne bemyndigelse. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 9. april 2019.

Yderligere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 28. marts 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt 500.000 kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt 500.000 kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 28. marts 2022.

Bemyndigelserne giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved tildeling af warrants i henhold til disse bemyndigelser. En warrant skal give ret til at tegne nominelt 1 kr. aktie til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs pr. aktie, der dog ikke kan være lavere end markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. 

Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelserne. 

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, jfr. i det hele disse vedtægter.

Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelserne indeholdt i § 5 som anført i bilag A, som er vedlagt vedtægterne og udgør en integreret del heraf."

 

Ad. dagsordenens pkt. 6 (d):

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 17 i vedtægterne, der angiver, at bestyrelsen kan beslutte, at selskabsmeddelelser alene skal udarbejdes på engelsk. De nugældende vedtægters §§ 17, 18, 19 og 20 omnummereres følgelig til §§ 18, 19, 20 og 21.

Den nye § 17 får følgende ordlyd:

"§17

Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det."

 

Ad. dagsordenens pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 6 (c) og 6 (d) om ændring af Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Selskabets aktiekapital udgør 60.350.056 kr., fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.  
 

__________

 

I overensstemmelse med selskabslovens § 99 vil følgende dokumenter blive lagt på Selskabets hjemmeside (www.genmab.com) senest den 6. marts 2017: (1) indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, (5) årsrapporten for 2016 og (6) blanketter til brug for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev. 

Registreringsdato: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen tirsdag den 21. marts 2017.

Adgangskort: Adgangskort kan rekvireres senest fredag den 24. marts 2017 på følgende måder:

  • Ved elektronisk tilmelding senest kl. 23.59 på Selskabets hjemmeside www.genmab.com eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf, eller
  • Ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i udfyldt og underskrevet stand eller per fax 43 58 88 67 senest kl. 23.59, eller
  • Ved personlig eller skriftlig henvendelse senest kl. 10.00 til Genmab A/S, Investor Relations, Bredgade 34E, 1260 København K, eller
  • Ved telefonisk henvendelse senest kl. 10.00 til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66. 

Fuldmagt: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan vælge at:

  • Give fuldmagt til en af aktionæren udpeget person. Fuldmægtige skal indløse adgangskort som anført ovenfor, eller
  • Give fuldmagt til bestyrelsen. Stemmerne vil i så fald blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
  • Give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet.

Via Selskabets hjemmeside www.genmab.com eller på www.vp.dk/gf kan der elektronisk afgives fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket. Dette skal ske senest fredag den 24. marts 2017 kl. 23.59. Hvis fuldmagtsblanketten anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per e-mail til vpinvestor@vp.dk eller på fax 43 58 88 67, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 24. marts 2017 kl. 23.59.

Brevstemme: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan også vælge at brevstemme:

Via Selskabets hjemmeside www.genmab.com eller på www.vp.dk/gf kan der afgives brevstemme. Dette skal ske senest mandag den 27. marts 2017 kl. 10.00. Hvis brevstemmeblanketten anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per e-mail til vpinvestor@vp.dk eller på fax 43 58 88 67, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 27. marts 2017 kl. 10.00.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet herom — gerne inden fredag den 24. marts 2017.

Spørgsmålsret: Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2016, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om Selskabets forhold til andre selskaber i Genmab-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, skal sende spørgsmålet per brev til Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications eller per e-mail på r.gravesen@genmab.com. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på Selskabets hjemmeside (www.genmab.com). Besvarelsen kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2016 til Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. 
 

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af kræft. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte antistoffer, DARZALEX® (daratumumab) til behandling af visse myelomatose-indikationer, og Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk leukæmi-indikationer. Daratumumab er i klinisk udvikling til behandling af yderligere myelomatose-indikationer, andre blodkræftformer samt solide tumorer. En subkutan formulering af ofatumumab er i klinisk udvikling til behandling af recidiverende multipel sklerose. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede næste-generations antistofteknologier — DuoBody® platformen til generering af bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til www.genmab.com.

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som "tror", "forventer", "regner med", "agter" og "har planer om" og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com.  Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™, DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech, Inc.

 

Selskabsmeddelelse nr. 08
CVR-nr. 2102 3884
LEI-kode 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark