Forløb af ordinær generalforsamling i Genmab A/S

PDF

Selskabsmeddelelse

  • På Genmab A/S' ordinære generalforsamling afholdt i dag den 28. marts 2017 blev årsrapporten for 2016 godkendt
  • Der blev meddelt decharge til bestyrelse samt direktion, og årets overskud blev fremført 
  • To nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen og fire medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt
  • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som Selskabets revisor
  • Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, forslag til bestyrelsens vederlag for 2017 samt forslag om ændring af vedtægternes § 5 og indsættelse af ny § 17 i vedtægterne blev vedtaget

København, Danmark, 28. marts 2017 — Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) Den ordinære generalforsamling i Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) blev afholdt i dag i Tivoli Hotel & Congress Center, København. På generalforsamlingen aflagde formand for bestyrelsen Mats Pettersson på bestyrelsens vegne beretning om Selskabets virksomhed gennem det forløbne år. Chief Executive Officer Jan van de Winkel præsenterede Selskabets planer for 2017, mens Chief Financial Officer David Eatwell fremlagde den reviderede årsrapport for 2016. Rapporten blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Det blev besluttet, at årets resultat disponeres som angivet i årsrapporten, dvs. at årets overskud på kr. 1.331 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

Rolf Hoffmann og Deirdre P. Connelly blev valgt til bestyrelsen for en periode på et år. Mats Pettersson, Anders Gersel Pedersen, Pernille Erenbjerg, og Paolo Paoletti blev genvalgt til bestyrelsen for en periode på et år.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslagene fra bestyrelsen som følger:

  • Forslag om godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen (fremadrettet indeholdt i Selskabets Remuneration Principles).
  • Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017.
  • Forslag om ændring af vedtægternes § 5, således at bestyrelsen bemyndiges til at udstede yderligere warrants (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt 500.000 kr. aktier i Selskabet, og således at bestyrelsen ikke længere har ret til at udstede warrants til medlemmer af Selskabets bestyrelse og konsulenter i Selskabet samt dets datterselskaber. Det præciseres derudover, at bestyrelsens bemyndigelser giver bestyrelsen ret til at udstede warrants til blandt andet medarbejdere i Selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber.
  • Forslag om indsættelse af ny § 17 i vedtægterne, der angiver, at bestyrelsen kan beslutte, at selskabsmeddelelser alene skal udarbejdes på engelsk. De nugældende vedtægters §§ 17, 18, 19 og 20 omnummereres følgelig til §§ 18, 19, 20 og 21.

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af kræft. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte antistoffer, DARZALEX® (daratumumab) til behandling af visse myelomatose-indikationer, og Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk leukæmi-indikationer. Daratumumab er i klinisk udvikling til behandling af yderligere myelomatose-indikationer, andre blodkræftformer samt solide tumorer. En subkutan formulering af ofatumumab er i klinisk udvikling til behandling af recidiverende multipel sklerose. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede næste-generations antistofteknologier — DuoBody® platformen til generering af bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til www.genmab.com.

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som "tror", "forventer", "regner med", "agter" og "har planer om" og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com.  Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™, DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech, Inc.

Selskabsmeddelelse nr. 10
CVR-nr. 2102 3884
LEI-kode 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark